Конкурс „Факултетни проекти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качественa и конкурентоспособнa научноизследователска дейност в областите, в които Пловдивският университет подготвя студенти и докторанти.