Конкурс „Алумни“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания, свързани с ефективното проследяване на реализацията на студентите след завършване и създаване на университетска база данни алумни, която ще допринася както за поддържане на високия имидж на Пловдивския университет, така и за включване на успешно реализирани алумни в разработване на учебни програми, актуално ориентирани към пазара на труда и бизнеса и разширяване на възможностите за стажове и практики в работодателски организации.

Конкурси
   2017/2018

No files found in this folder.