Конкурс „Млади учени и докторанти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира младите учени за провеждането на качествена и конкурентоспособна научноизследователска дейност.