Конкурс „Студентски проекти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира включването на студенти и докторанти в научноизследователската дейност на академичния състав на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Конкурси
   2017/2018

No files found in this folder.